Hanked

SA Eesti Idapartnerluse Keskus kutsub osalema turu-uuringus*

04.03.2021

SA Eesti Idapartnerluse Keskus palub osaleda kirjaliku tõlke ja tekstitoimetusteenuste turu-uuringus.

Kirjeldus:

Kirjaliku tõlke ja keeletoimetuse teenuse hankimine 2021 aasta jooksul. Tõlketeenus vajalik tõlkesuundadel eesti-vene, vene-eesti, eesti-inglise, inglise-eesti, inglise-vene, vene-inglise, inglise-ukraina, ukraina-inglise. Keeletoimetus vajalik eesti, vene ja inglise keelsete tekstide puhul. Täpsem info gretlyn.kangro@eceap.eu.

Olulised turu-uuringus osalemise tingimused:

Palume saata esitatud tõlkesuundade ja tekstitoimetuse hinnainfo vastuseks turu-uuringule .pdf-vormingus ja e-posti aadressile gretlyn.kangro@eceap.eu hiljemalt 12.03.2021, kell 17:00.

* Turu-uuringus osalemine ei anna ühelegi osalejale eelist, juhul kui EIPK peaks turu-uuringu järel korraldama vastavat hanget. Turu-uuringu kutse ei kujuta endast EIPK-ile siduvat pakkumuse kutset ja turu-uuringu vastused ei kujuta endast siduvat pakkumust RHS tähenduses. Juhul kui turu-uuring peaks selles osalejale andma mis tahes eeliseid, järgib EIPK seda, et hilisemal hanke korraldamisel antakse kõigile hankelepingu täitmiseks vajalikku võimekust omavatele huvitatud isikutele pakkumuse esitamiseks ja selgituspäringute tegemiseks piisavalt aega, et saada vähemalt sama palju teavet hanke kohta, mis oli võimaldatud turu-uuringus osalejatele.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

SA Eesti Idapartnerluse Keskus esitab pakkumiskutse reisikorraldusteenuse tellimiseks

Üldandmed

Hanke nimetus: Reisikorraldusteenuse tellimine

Hanke lühikirjeldus: Vajaduspõhine reisikorraldusteenuse tellimine koos kõigi kaasnevate teenustega nii Eesti Vabariigis kui ka välisriigis.

Reisikorraldusteenus peab hõlmama vähemalt järgmisi teenuseid:

  • õhutranspordi (sh odavlennufirmade) piletite broneerimine, müük ja vahendamine, sh muutmine ja tühistamine;
  • majutuse broneerimine, müük ja vahendamine, sh muutmine ja tühistamine;
  • auto- ja bussirenditeenuse broneerimine, müük ja vahendamine, sh muutmine ja tühistamine;
  • laeva-, bussi- ja rongipiletite broneerimine, müük ja vahendamine, sh muutmine ja tühistamine;
  • reisikindlustuse vormistamine, müük ja vahendamine;
  • ööpäevaringne tasuta kliendiabiteenus;
  • muud reisikorraldusega seonduvad teenused (ekskursioonide läbiviimine, giiditeenuse osutamine, transfeeride korraldamine jms).

Hankega kaasneb: Raamlepingu sõlmimine

Teave raamlepingu kohta: Raamleping mitme pakkujaga (vähemalt 2)
Hanke eeldatav maksumus: 330 000 EUR
Pakkumuse esitamise tähtpäev ja kellaaeg: 16.12.2019 kell 17.00
Hankelepingu kestus: Kestus kuudes
Kuude arv: 32 (01.01.2020 – 31.08.2022)

Pakkumused palume saata: hanked@eceap.eu

Lisainfo: hanked@eceap.eu

Hindamiskriteeriumid ja hinnatavad näitajad

Pakkumuste vahendamise maksimaalne teenustasu (Osakaal: 20)
Pakkumuste vahendamise maksimaalne teenustasu (summa eurodes).
Tüüp ja hindamismeetod: Kulu , vähim on parim

Allahindlus (Osakaal: 5)
Allahindlus (%) reisikindlustuselt (tervise-, pagasi- ja reisitõrke kindlustus).
Tüüp ja hindamismeetod: Kulu, suurim on parim

Reisimisega seotud andmete muutmise teenustasu (Osakaal: 5)
(reisija nime, reisi kuupäevade muutmine)
Tüüp ja hindamismeetod: Kulu, vähim on parim

Ümberistumiste arv kokku (Osakaal: 15)
Tüüp ja hindamismeetod: Kvaliteet, vähim on parim

Lennujaamades lendude vaheline aeg kokku (Osakaal: 15)
Tüüp ja hindamismeetod: Kvaliteet, vähim on parim

Näidisreisi reisiaeg kokku (Osakaal: 20)
Tüüp ja hindamismeetod: Kvaliteet, vähim on parim

Näidisreisi maksumus kokku (Osakaal: 20)
Tüüp ja hindamismeetod: Kulu, vähim on parim

Näidisreisi tingimused

Lennupiletid (tühistatavad): Tallinn – Jerevan (Armeenia) – Tallinn
Kuupäev: 20.01 – 22.01.2020
Majutus: Jerevani kesklinnas 4* hotellis 2 ööd,
Tranfeer: lennujaamast hotelli 20.01.2020, hotellist lennujaama 22.01.2020

Hankemenetlusest kõrvaldamise alused

1. Kõrvalejätmise alused seoses hankemenetluses osalemisega kaasneva huvide konfliktiga

Kas ettevõtja on teadlik hankemenetluses osalemisega kaasnevast mis tahes huvide konfliktist riigisisese õiguse, asjakohase teatise või hankedokumentide kohaselt?

2. Kõrvalejätmise alused seoses valeandmete esitamisega, teabe esitamata jätmisega, suutmatusega nõutud dokumente esitada, käesoleva menetluse kohta konfidentsiaalse teabe hankimisega

Kas ettevõtja on olnud ühes järgmistest olukordadest:

a) ta on kõrvalejätmise aluste puudumise või valikukriteeriumide täitmise kontrollimiseks nõutava teabe esitamisel esitanud valeandmeid;

b) ta on jätnud sellist teavet esitamata;

c) ta ei ole esitanud viivitamata avaliku sektori hankija või võrgustiku sektori hankija nõutud täiendavaid dokumente, ja

d) ta on tegutsenud eesmärgiga mõjutada lubamatul viisil avaliku sektori hankija või võrgustiku sektori hankija otsustusprotsessi, et saada konfidentsiaalseid andmeid, mis võivad anda talle põhjendamatu eelise hankemenetluses, või hooletusest esitanud eksitavat teavet, mis võib oluliselt mõjutada kõrvalejätmise, valiku või lepingu hindamise kohta tehtavaid otsuseid?

3. Kõrvalejätmise alused seoses kriminaalasjas tehtud süüdimõistva otsusega

Kas ettevõtja ise või tema haldus-, juht- või järelevalveorgani liige või isik, kellel on volitused seda ettevõtjat esindada, tema nimel otsuseid teha või teda kontrollida, on lõpliku süüdimõistva kohtuotsusega süüdi mõistetud:

a) kuritegelikus organisatsioonis osalemise eest kõige rohkem viimase viie aasta jooksul või kehtib süüdimõistvas kohtuotsuses sätestatud kõrvalejäämise kohustus endiselt?

b) süüdi mõistetud korruptsiooni eest kõige rohkem viimase viie aasta jooksul või kehtib süüdimõistvas kohtuotsuses sätestatud kõrvalejäämise kohustus endiselt?

c) süüdi mõistetud pettuse eest kõige rohkem viimase viie aasta jooksul või kehtib süüdimõistvas kohtuotsuses sätestatud kõrvalejäämise kohustus endiselt?

d) süüdi mõistetud rahapesu eest kõige rohkem viimase viie aasta jooksul või kehtib süüdimõistvas kohtuotsuses sätestatud kõrvalejäämise kohustus endiselt?

4. Kõrvalejätmise alused seoses pankroti, maksude või sotsiaalkindlustusmaksete tasumisega

Kas ettevõtjal esineb järgmisi olukordi:

a) kas ettevõtja on pankrotis?

b) kas ettevõtja on rikkunud oma maksude tasumise kohustusi nii asukohariigis kui ka avaliku sektori hankija või võrgustiku sektori hankija liikmesriigis, kui see erineb asukohariigist?

c) kas ettevõtja on rikkunud oma sotsiaalkindlustusmaksete tasumise kohustusi?

d) kas ettevõtja suhtes on algatatud maksejõuetus- või likvideerimismenetlus?

5. Kõrvalejätmise alused seoses ametialaste käitumisreeglite rikkumisega

Kas ettevõtja on süüdi ametialaste käitumisreeglite olulises rikkumises?

6. Kõrvalejätmise alused seoses lapstööjõu kasutamise, sunnitöö rakendamise ja muude inimkaubanduse vormidega

Kas ettevõtja ise või tema haldus-, juht- või järelevalveorgani liige või isik, kellel on volitused seda ettevõtjat esindada, tema nimel otsuseid teha või teda kontrollida, on lõpliku süüdimõistva kohtuotsusega süüdi mõistetud laste tööjõu kasutamise, sunnitöö rakendamise või muude inimkaubanduse vormide eest kõige rohkem viimase viie aasta jooksul või kehtib süüdimõistvas kohtuotsuses sätestatud kõrvalejäämise kohustus endiselt?

04.12.2019