Moldova

EL-i ja Moldova suhted

Euroopa Liidu ja Moldova suhted on head ning stabiilsed. Moldova valitsus on näidanud üles pühendumust Euroopa Liiduga tiheda koostöö tegemisele ja olemasolevate lepingute rakendamisele.

1. juulil 2016 jõustus täielikult ELi-Moldova assotsieerimisleping ja selle sellega kaasnev põhjalik ja laiaulatuslik vabakaubanduspiirkond. Lepingut on ajutiselt kohaldatud alates 1. septembrist 2014. 28. aprillil 2014. jõustus otsus, millega vabastati Moldova kodanikud viisanõudest reisides Euroopa Liitu. Moldovaga kehtiv viisavabadus on aidanud kaasa reisimise, ärisuhete ja inimestevaheliste kontaktide tihenemisele ja tugevnemisele. Sellisena on Moldova hea näide idanaabruse partneritega liikuvuse suurendamise alal tehtud edusammudest.

 

Eesti ja Moldova

Küllalt pikka aega väheaktiivsed olnud Eesti – Moldova suhted on viimastel aastatel märgatavalt intensiivistunud. Nüüdseks on Eesti ja Moldova suhted head ja tugevad. Moldova selge valik ja Euroopa-integratsioon on võimaldanud kahepoolses koostöös keskenduda Moldova abistamisele kahe- ning mitmepoolse koostöö raamistikus. Moldova on olnud üks Eesti arengukoostöö prioriteetriikidest alates 2006. a. Prioriteetseteks valdkondadeks on demokraatia areng ja hea valitsemistava tugevdamine, tervishoiusektori reformide toetamine ja maapiirkondade arengu toetamine. Kõigis nimetatud valdkondades pööratakse endiselt tähelepanu informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiale ning e-riigi lahenduste tutvustamisele ja juurutamisele, samuti hariduslikele tegevustele ülikoolide vahel, mis toetavad arenguid nimetatud prioriteetsektorites.

EIPK panustab omalt poolt juba olemasolevate tihedate kahe- ja mitmepoolsete suhete tugevdamisse, korraldades koolitusprogramme, seminare ja õppereise. Viimati viis EIPK läbi programmi Moldova piirkondlikele ajakirjanikele, mille raames käsitleti ka e-riigi temaatikat, ning Moldova Piimaliidu esindajatele, milles käsitleti piimasektori moderniseerimist ja innovatiivsete võtete kasutamist. EIPK-i hea koostööpartner Moldovas on Moldova Välispoliitika Assotsiatsioon.