Eesti Idapartnerluse keskus, mille asutasid 2011. aastal Eesti Välisministeerium ja Eesti Diplomaatide kool, on ühtaegu nii koolituskeskus idapartnerlusriikidele kui ka mõttekoda, mis on pühendunud idapartnerlusteemadele. Oma tegevuse kaudu – õppekursused, võimekust arendavad seminarid, debatid, konverentsid ning poliitikaanalüüsid – püüab EIPK tugevdada Eesti suhteid idapartnerlusriikidega ning samaaegselt edendada ka Euroopa Liidu idapartnerluse programmi poliitikaid. EIPK-i jaoks on väga oluline aidata kaasa Euroopa Liidu ja Ukraina, Gruusia ja Moldova vaheliste assotsiatsioonilepete rakendumisele.

EIPK kui koolituskeskus

 • kujundab ja viib läbi koolitusprogramme, milles toetutakse Eesti üleminekuperioodi ja reformide kogemusele, aitamaks idapartnerlusriikidel üles ehitada tõhusaid avalikke institutsioone, seada sisse toimivaid demokraatlikke praktikaid ning edendada partnerlussuhteid, juhtides ühtlasi tähelepanu osaluse, vastutuse ja efektiivsuse olulisusele kõikidel valitsustasemetel;
 • töötab partnerlussuhete kaudu nii valitsusasutuste, kohalike omavalitsusjõudude kui ka kodanikuühiskonna organisatsioonidega, julgustades neid aktiivselt panustama demokraatliku valitsemise arengusse;
 • viib läbi kahepoolseid koostööprojekte partnerriikidega; neid täiendavad ja tugevdavad omakorda mitmepoolsed ettevõtmised, mida viiakse osalt läbi idapartnerluse temaatiliste platvormide raamistikus, peamiselt just demokraatia, hea valitsustava ja stabiilsuse valdkonnas.

Valik suundi nii lõpule jõudnud kui ka käimasolevatest koostööprojektidest idapartnerlusriikides:

 • Eesti hea tava traditsiooni üle kandmine ning Euroopa Liidu integratsiooni õppetunnid
 • Avaliku halduse reformi alane abi
 • E-riigi edendamine
 • Avaliku kommunikatsiooni parandamine
 • Riigivõimu ja kodanikuühiskonna vahelise suhtluse edendamine

EIPK-il kui mõttekojal

on kaks peamist prioriteeti: tutvustada ja edendada Idapartnerluse programmi Eestis siinse üldise välispoliitilise debati osana ning ühtlasi anda oma panus ka Euroopa ja muul tasandil toimuvatesse rahvusvahelistesse idapartnerlustemaatilistesse aruteludesse, tuues välja Eesti enda õppetunde ja kogemusi seoses üleminekuga demokraatiale ja Euroopa integratsiooniga. Nende eesmärkide saavutamiseks kujundab, võõrustab ja osaleb Eesti Idapartnerluse keskus mitmetel avalikel platvormidel, näiteks konverentsidel, ümarlaua diskussioonidel, seminaridel; lisaks sellele avaldab keskus lühianalüüse, eri valdkondade alaseid uurimistöid ning viib läbi ka välitöid.

2015. aastal EIPK:

 • Koolitas oma õppeprogrammide kaudu rohkem kui 350 inimest
 • Korraldas rohkem kui 30 õppevisiiti, seminari, ekspertreisi
 • Avaldas 4 uurimistööd
 • Võõrustas ja rahastas mitmeid konverentse ja ümarlaudu